top of page

Резултати от Отворена покана

за участие в изложба "Без почивка: изследване на ЛГБТИ+ опита в капиталистическото общество”

Фестивал ПРИЗМА обявява отворена покана за участие в изложба "Без почивка: изследване на ЛГБТИ+ опита в капиталистическото общество”, която ще се проведе през юни 2024 г.

Краен срок за кандидатстване: 08.04.2024 г. 
*удължен до: 14.04.2024 г.

Обявяване на резултатите: 15.04.2024 г.

Краен срок за изпълнение: 05.06.2024 г.

Максимално финансиране за проект: 500.00 лева

Общ размер на средствата: 3000.00 лева

 

Каним ЛГБТИ+ артисти от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби.

С приоритет ще бъдат разглеждани кандидатури на лесбийки, би и куиър жени, небинарни, транс и интерсекс хора.

Условия за кандидатстване 

Тематичен фокус

“Без почивка” отвежда към борбата на феминистката ЛГБТИ+ общност в рамките на обществените, политически и икономическите структури. Търсим изкуство, което разглежда изтощителната реалност, с която се сблъскват ЛГБТИ+  хората и особено тези от общността, които се оказват в пресечната точка на хомо- и/или трансфобията и мизогинията.

В едно общество, което рядко се стреми да разбере в пълнота реалността, с която ЛГБТИ+ хората се сблъскват всекидневно, тежестта на репрезентацията пада в голяма степен върху самите тях. Местата за почивка или съзерцание са оскъдни - това е една безмилостна битка за признание, в която се оказваме в цикъл, на постоянно продуциране на разкази и знания за самите себе си. Това често е свързано и с нашето оцеляване. Парадоксът на нашето съществуване в безопасност и с достойнство е, че то не е даденост - ние трябва да го създадем и извоюваме.

Търсим творби, които не само разказват за борбата за ЛГБТИ+ освобождение, но са и критични към капиталистическата система, която изисква постоянна продукция от маргинализираните групи, без да предлага истинско разбиране и включване в големите политически, социални и културни процеси. Призоваваме ви да изследвате начините, по които капитализма влияе на нашата общност. Видими и невидими, лични и споделени - историите за комерсиализация, изключване и за съпротива на ЛГБТИ+ хората са част от начините, по които разбираме самите себе си.

"Без почивка" ще бъде платформа, в която сложните реалности на куиър личността в капиталистическото общество не просто да бъдат показани, а да бъдат разплетени и почувствани. Това е покана към феминистките ЛГБТИ+ артисти да предизвикват нормите, които правят куиър живота неспокоен. Не искаме да бъдем наблюдавани, искаме да бъдем видяни! “Без почивка” е и призив за промяна - нека погледнем отвъд повърхностното, естетиката и да създадем заедно един комплексен разказ, който да отразява нашата реалност - безсрамно протестно изкуство.
 


Допустимост на проектните предложения

Проектното предложение трябва да представя ново и непоказвано досега произведение, създадено за конкурса и отразяващо неговия тематичен фокус.

В случай че кандидатът предлага нова работа от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните и как отговаря на темата на конкурса.

Допускат се живопис, графика, илюстрация, рисунка, колаж, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, дигитално изкуство, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени, интердисциплинарни и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст. Допускат се и site-specific произведения за градска среда (инсталация, интервенция, пърформанс). В този случай артистът трябва да изготви план за инсталация/изпълнение на произведението и набавяне на необходимите разрешителни за неговото излагане. Не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, филми, книги и др.

Всеки допуснат кандидат поема отговорността да предостави изцяло завършения си проект до 05.06.2024 г. Необходимо е всички произведения да бъдат предоставени във вид, готов за излагане в галерията.

 

 

Допустимост за участие

Конкурсът е отворен за хора от ЛГБТИ+ общността, но с приоритет ще бъдат разглеждани кандидатури на лесбийки, бисексуални и куиър жени, небинарни транс и интерсекс хора.

 • Допускат се индивидуални и колективни проекти както между български артисти, така и между художници от чужбина с автори от България, без ограничение във възрастта, образованието и опита.

 • Един участник може да участва с 1 (едно) самостоятелно предложение и може да е част от до 2 (две) предложения на различни колективи.

 • Ако проектът е колективен, всеки участник прилага отделно портфолио на свои досегашни работи и общо, ако имат вече реализирани общи проекти.

 • Колективите трябва да са с поне един български участник и да са съставени само от ЛГБТИ+ хора.

 • Колективните работи се реализират при същите финансови условия като индивидуалните. Независимо от броя на членовете, колективът се приема като един участник.

 

Допустими разходи


Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и авторски хонорар, закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.

Финансирането ще бъде изплатено на избраните кандидати като безвъзмездно целево финансиране.

След приключване на проекта подкрепените участници трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи и копие на разходооправдателните документи. Оригинали ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

При недостатъчен брой получени кандидатури и/или одобрени за финансиране проекти, организаторите на Фестивал ПРИЗМА запазват правото си да променят условията на процедурата за отпускане на финансиране, включително размера на финансирането.

 

Авторски права и представяне на резултатите от конкурса

Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на авторите им.

Организаторите ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.

Участниците предоставят на организаторите, Фондация “Кикимора и Кикимора”, за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на Фестивал ПРИЗМА. Фондацията се задължава да упоменава коректно авторите и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени.

Участниците се ангажират да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени да съдействат за комуникацията на конкурса като участват в различни медийни изяви и др.

Кандидатстване и нужни документи 

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване, който е достъпен на уеб страницата на Фестивал ПРИЗМА. 

Във формуляра, всеки кандидат е необходимо да предостави данни за контакт, както и да се представи накратко в свободен текст (напр., защо смята, че тази покана е подходяща за него и каква е мотивацията му да кандидатства и др.)

Документите, които трябва да бъдат прикачени във формуляра за кандидатстване са:

 1. Портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне пет репродукции на произведения – не се приемат линкове към уеб страници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);

 2. Идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект трябва да бъде ясно упомената и обоснована връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса, както и времето, необходимо за изпълнението му.;

 3. Бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;

 4. Визуализации и допълнителни материали – по желание.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност за създаването на проектното предложение. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани, както и ясно трябва да бъдат посочени всички участници в проекта.

Технически изисквания:

Допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg, png;

Изискуемите документи да бъдат с големина не повече от 10 MB за всеки отделен файл.

Кандидатурата и всички документи следва да бъдат изпратени на български или на английски език през формулярa долу.


 

Критерии за оценка

При оценката на кандидатурата, организаторите ще вземат под внимание:

 • Творчески постижения и художествени качества, като оценката е субективна и се оформя комплексно на базата на представеното портфолио и проектното предложение. За колективните предложения оценката включва и реализация на предходни сътрудничества и партньорства, ако има такива.

 • Ниво и изчерпателност на представянето с препоръчително включване на качествени изображения, допълнителни материали, линкове и референции, които да дадат максимално реалистична представа както за портфолиото на кандидата/колектива, така и за конкретното проектно предложение.

 • Обосновка на идейния проект, като е необходимо той да е описан максимално ясно, конкретно и да съдържа изчерпателна информация за предварителното проучване и за предвидения процес на реализация.

 • Реалистичност на бюджета, като е препоръчително той да е формиран на базата на реално предварително проучване на разходите.

Търсим творби, които ще се впуснат в дълбоко изследване на изтощителното състояние на "производство" - на изкуство, на знание, на себе си, за да получим обществено признание.

Попълни формулярa за кандидатстване до 14. април 2024 г., включително.

Можеш да се свържеш с нас на prizma@kikimora.bg при нужда от съдействие по процеса на кандидатстване. 

Последвай ни в Instagram на @prizmafestival 

Фестивал ПРИЗМА 2024 се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НОВИНИ
LOGO-bw-black_2x.png
 • alt.text.label.Instagram
 • alt.text.label.Facebook

0878 367 991

АБОНИРА се успешно!

bottom of page